عملکردها

تعارض ادله عقلی

از دانشنامه علوم اسلامی

رده‌ها
(برای دیدن زیررده‌ها
بر روی "◄" کلیک کنید)

توضیح مفهومی

تعارض ادله عقلی : تنافی مدلول دو یا چند دلیل عقلی

تعارض ادله عقلی، به معنای تعارض و تنافی میان مدلول دو یا چند دلیل عقلی است. این تعارض در صورتی است که هر دو دلیل، قطعی نباشد. بنابراین، در صورتی که یکی از آنها قطعی و یا هر دو ظنی باشد، تعارض بین آنها اشکالی ندارد؛ هر چند در موردی که یکی قطعی و دیگری ظنی باشد، دلیل قطعی مقدم می‌شود.

نکته:

اگر در تعارض دو دلیل، هر دو غیر لفظی یا یکی لفظی و دیگری غیر لفظی باشد، تعارض فقط از نوع تعارض مستقر است که جمع عرفی بین آنها ممکن نیست.

منابع

  1. بحوث فی علم الاصول جلد 7 : صفحه 25
  2. دروس فی علم الاصول جلد 2 : صفحه 543
  3. التعارض و الترجیح بین الادلة الشرعیة جلد 1 : صفحه 44
  4. فرهنگ نامه اصول فقه

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «تعارض ادله عقلی» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

تعارض ادله شرعی عقلی

اعم

تعارض ادله

اخص

تعارض قاعده قبح عقاب بلا بیان و قاعده دفع ضرر محتمل

وابسته

تعارض ادله نقلی، عقل ( دلیل )

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه تعارض ادله عقلی به زیرصفحه تعارض ادله عقلی/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • اجود التقریرات جلد 2 : صفحه 187
  • الاحکام فی اصول الأحکام جلد 2 : صفحه 424، 487
  • التعارض و الترجیح بین الادلة الشرعیة جلد 1 : صفحه 42، 44
  • بحوث فی علم الاصول جلد 7 : صفحه 25
  • دروس فی علم الاصول جلد 1 : صفحه 148، 452
  • دروس فی علم الاصول جلد 2 : صفحه 543