عملکردها

تعارض ادله نقلی

از دانشنامه علوم اسلامی

توضیح مفهومی

تعارض ادله نقلی : تنافی مدلول دو یا چند دلیل نقلی

تعارض ادله نقلی، مقابل تعارض ادله عقلی و به معنای تنافی میان مدلول دو یا چند دلیل نقلی است، مانند: تعارض ظاهر کتاب و خبر واحد.

در تعارض ادله نقلی، براساس قواعد باب تعارض عمل می‌گردد.

منابع

  1. التعارض و الترجیح بین الادلة الشرعیة جلد 1 : صفحه 44
  2. فرهنگ نامه اصول فقه

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «تعارض ادله نقلی» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

تعارض ادله شرعی، تعارض ادله شرعی نقلی

اعم

تعارض ادله

وابسته

ادله شرعی، تعارض ادله عقلی

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه تعارض ادله نقلی به زیرصفحه تعارض ادله نقلی/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • الاحکام فی اصول الأحکام جلد 2 : صفحه 463
  • التعارض و الترجیح بین الادلة الشرعیة جلد 1 : صفحه 42، 44
  • الحلقة الثالثة فی اسلوبها الثانی جلد 4 : صفحه 287، 289، 405
  • المحکم فی اصول الفقه جلد 5 : صفحه 158
  • المحکم فی اصول الفقه جلد 6 : صفحه 159
  • الوافیة فی اصول الفقه : صفحه 321
  • بحوث فی علم الاصول جلد 7 : صفحه 28، 29، 30، 32، 34، 38، 39
  • دروس فی علم الاصول جلد 1 : صفحه 452