پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

توضیح مفهومی

ر.ک:ترجمه قرآن، مترجمان قرآن.

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «ترجمه‌های قرآن» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

تراجم قرآن

اخص

ترجمه‌های عربی قرآن، ترجمه‌های غیرعربی قرآن، ترجمه‌های لاتینی قرآن
به لحاظ تاریخ ترجمه ها:
ترجمه‌های قدیم قرآن، ترجمه‌های معاصر قرآن
به لحاظ دین مترجمان:
ترجمه‌های غیرمسلمانان، ترجمه‌های مسلمانان
به لحاظ زبان ملل مختلف:
ترجمه‌های آسیایی قرآن، ترجمه‌های آفریقایی قرآن، ترجمه‌های آمریکایی قرآن، ترجمه‌های اروپایی قرآن
به لحاظ کمی:
ترجمه‌های غیرکامل قرآن، ترجمه‌های کامل قرآن
به لحاظ محتوی:
ترجمه‌های غیرمستقل قرآن، ترجمه‌های مستقل قرآن

وابسته

ترجمه قرآن، کتابشناسی ترجمه‌های قرآن، مترجمان قرآن

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه ترجمه‌های قرآن به زیرصفحه ترجمه‌های قرآن/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • اعجاز القرآن الکریم : صفحه 73
  • اعجاز قرآن و بلاغت محمد صلی الله علیه و آله : صفحه 3، 4، 205، 209، 215