پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

موارد اشتباه ( خطا ) ترجمه‌های قرآن ، منابع:

التمهید فى علوم القرآن جلد 9 صفحه 144

جدول ترجمه‌های قرآن ، منابع:

التمهید فى علوم القرآن جلد 9 صفحه 146