پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «بیع میوه ( فقه )» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

بیع ثمار

اعم

بیع نباتات

اخص

بیع ثمره نخل به خرما، بیع سلفی میوه، بیع میوه با درخت، بیع میوه بر درخت
به لحاظ رطوبت:
بیع میوه تر به تر، بیع میوه تر به خشک، بیع میوه خشک به خشک
به لحاظ نوع:
بیع انگور، بیع گردو

وابسته

ثمره نخل مبیع، میوه

منابع

 • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 3 : صفحه 354، 406
 • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 9 : صفحه 21
 • الوسیلة الی نیل الفضیله : صفحه 249
 • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 544، 548، 549
 • ترجمه تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 445
 • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 4 : صفحه 160، 274
 • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 24 : صفحه (56-73)، 284
 • مبسوط در ترمینولوژی حقوق جلد 2 : صفحه 963 963، 1012
 • مجمع الفائدة و البرهان جلد 8 : صفحه 196، 213
 • مهذب الاحکام جلد 17 : صفحه 54
 • مهذب الاحکام جلد 18 : صفحه 54