پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

وجوب نهادن انگشتان شصت پا بر زمین به هنگام سجده، 4 کراهت داخل کردن انگشتان دست در درون یکدیگر 5 و شکستن آن‌ها در حال نماز 6 و استحباب چسبیده بودن آن‌ها در حال تکبیرة الاحرام، 7 قیام، 8 سجده، 9 تشهّد 10 و نیز قنوت 11 جز انگشت شصت، و باز بودن آن‌ها در حال رکوع 12 از احکام آن است.

منابع

 1. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه 710

اصطلاح‌نامه

اعم

مستحبات تشهد، مستحبات تکبیرة الاحرام، مستحبات سجده نماز، مستحبات قنوت

وابسته

انگشت ( فقه )، تشهد نماز، تکبیرة الاحرام، سجده نماز

منابع

 • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 1 : صفحه 633
 • المبسوط فی فقه الامامیة جلد 1 : صفحه 103
 • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 162، 176
 • تذکرة الفقهاء (ط ج) جلد 3 : صفحه 121
 • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 2 : صفحه 241
 • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 10 : صفحه 388
 • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 9 : صفحه 236
 • کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی جلد 1 : صفحه 216، 228
 • مجمع الفائدة و البرهان جلد 2 : صفحه 198، 303
 • مستمسک العروة الوثقی جلد 6 : صفحه 86، 390، (507-509)
 • مهذب الاحکام جلد 6 : صفحه 200
 • مهذب الاحکام جلد 7 : صفحه 7، 103