پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

توضیح مفهومی

اول ما نزل : نخستین آیه یا سوره یا حکم نازل شده

واژه «اوّل ما نزل» در آثار علوم قرآنی گاهی در باره نخستین آیه نازل شده به کار می‌رود، و گاهی در مورد اولین سوره، و همچنین اولین حکم شرعی که بر رسول گرامی اسلام (ص) نازل شد، استعمال می‌گردد. اما نخستین پیام وحی به طور مطلق، آیات نخست سوره علق بود.

نیز ر.ک:اولین آیه، اولین سوره.

منابع

 1. البرهان فی علوم القرآن (با حاشیه) جلد 1 : صفحه 206
 2. البرهان فی علوم القرآن (با حاشیه) جلد 1 : صفحه 193
 3. بصائر ذوی التمییز فی لطائف الکتاب العزیز جلد 1 : صفحه 98
 4. اسباب النزول : صفحه 8
 5. التمهید فی علوم القرآن جلد 1 : صفحه 157
 6. الصحیح من سیرة النبی الاعظم (ص) جلد 2 : صفحه 251
 7. مناهل العرفان فی علوم القرآن جلد 1 : صفحه 93
 8. جمال القراء و کمال الاقراء جلد 1 : صفحه (131-134)
 9. الاتقان فی علوم القرآن جلد 1 : صفحه 91

اصطلاح‌نامه

اخص

اولین آیه، اولین حکم، اولین سوره

وابسته

آخر ما نزل، نزول قرآن

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه اول ما نزل به زیرصفحه اول ما نزل/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

 • اسباب النزول : صفحه (5-6)، 8
 • اسرار ترتیب القرآن : صفحه 30
 • اعجاز القرآن : صفحه 293
 • الاتقان فی علوم القرآن جلد 1 : صفحه 42، 91
 • البرهان فی علوم القرآن (با حاشیه) جلد 1 : صفحه 193، 206
 • التمهید فی علوم القرآن جلد 1 : صفحه 124، 157
 • الصحیح من سیرة النبی الاعظم (ص) جلد 2 : صفحه 251
 • بصائر ذوی التمییز فی لطائف الکتاب العزیز جلد 1 : صفحه 98
 • بصائر ذوی التمییز فی لطائف الکتاب العزیز : صفحه 98
 • جمال القراء و کمال الاقراء جلد 1 : صفحه (131-134)
 • مناهل العرفان فی علوم القرآن جلد 1 : صفحه (92-104)، 93