پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

ر.ک:اولین روز نزول قرآن.

اصطلاح‌نامه

اعم

زمان‌های نزول قرآن

وابسته

نزول قرآن

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه اولین ماه نزول قرآن به زیرصفحه اولین ماه نزول قرآن/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • اسباب النزول : صفحه 10