عملکردها

اماره غیر معتبر

از دانشنامه علوم اسلامی

توضیح مفهومی

اماره غیر معتبر : طریق ظنّیِ فاقد دلیل اعتبار از سوی شرع

اماره غیر معتبر، مقابل اماره معتبر است و به اماره‌ای گفته می‌شود که دلیل قطعی بر حجیت آن در دست نیست، خواه دلیل قطعی بر عدم اعتبار آن موجود باشد، مثل: قیاس، و خواه دلیل قطعی بر اعتبار یا بر عدم اعتبار آن موجود نباشد، مثل: شهرت فتوایی و اجماع منقول.

منابع

 1. انوار الاصول جلد 3 : صفحه 582
 2. اصول الفقه جلد 2 : صفحه 23
 3. فرهنگ نامه اصول فقه

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «اماره غیر معتبر» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

ظن غیر معتبر

اعم

امارات ( اصول فقه )

وابسته

اماره معتبر

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه اماره غیر معتبر به زیرصفحه اماره غیر معتبر/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

 • اجود التقریرات جلد 2 : صفحه 3، (18-19)، 19، 65، 159
 • اصول الفقه جلد 2 : صفحه 23
 • الرافد فی علم الاصول جلد 3 : صفحه 12
 • المحصول فی علم الاصول جلد 3 : صفحه 324
 • انوار الاصول جلد 2 : صفحه 492
 • انوار الاصول جلد 3 : صفحه 582
 • تهذیب الاصول جلد 2 : صفحه 6، 24، 26
 • حقایق الاصول جلد 2 : صفحه 216
 • شریعت در آئینه معرفت : صفحه (223-224)
 • فرائد الاصول جلد 1 : صفحه 253، 290، 293، 296، 297، 298، 309
 • فوائد الاصول جلد 3 : صفحه 4
 • کفایة الاصول : صفحه 381، 382
 • منتقی الاصول جلد 4 : صفحه 300