پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"ظن غیر معتبر"واژه زیر را بکار ببرید:

اماره غیر معتبر