پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «اقتدای حاضر به مسافر» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

اقتدای مقیم به مسافر

اعم

احکام سفر، اقتدا، مکروهات نماز جماعت

وابسته

اقتدای مسافر به مسافر، اقتدای مسافر به مقیم، امامت مسافر، نماز مسافر

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه اقتدای حاضر به مسافر به زیرصفحه اقتدای حاضر به مسافر/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

 • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 1 : صفحه 803
 • المبسوط فی فقه الامامیة جلد 1 : صفحه 138
 • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 27 : صفحه 280
 • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 6 : صفحه 33
 • الموسوعه الفقهیه المیسره جلد 5 : صفحه 96
 • تذکرة الفقهاء (ط ج) جلد 4 : صفحه 301
 • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 2 : صفحه 504
 • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 13 : صفحه 374
 • مجمع الفائدة و البرهان جلد 3 : صفحه 261
 • مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة جلد 6 : صفحه 1730
 • مهذب الاحکام جلد 7 : صفحه 398
 • مهذب الاحکام جلد 8 : صفحه 161