پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"اقتدای مقیم به مسافر"واژه زیر را بکار ببرید:

اقتدای حاضر به مسافر