پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «اقتدای مسافر به مقیم» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

اقتدای مسافر به حاضر

اعم

اقتدای مسافر، مکروهات نماز جماعت

وابسته

اقتدای حاضر به مسافر، مقیم

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه اقتدای مسافر به مقیم به زیرصفحه اقتدای مسافر به مقیم/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

 • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 1 : صفحه 803
 • المبسوط فی فقه الامامیة جلد 1 : صفحه 154
 • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 27 : صفحه 280
 • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 6 : صفحه 33
 • الموسوعه الفقهیه المیسره جلد 5 : صفحه 96
 • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 265
 • تذکرة الفقهاء (ط ج) جلد 4 : صفحه 301
 • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 2 : صفحه 504
 • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 13 : صفحه 374
 • کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی جلد 1 : صفحه 281
 • مجمع الفائدة و البرهان جلد 3 : صفحه 261
 • مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة جلد 6 : صفحه 1730
 • مهذب الاحکام جلد 8 : صفحه 161