عملکردها

اعجاز تورات

از دانشنامه علوم اسلامی

اصطلاح‌نامه

وابسته

اعجاز انجیل، اعجاز قرآن ( علوم قرآنی )

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه اعجاز تورات به زیرصفحه اعجاز تورات/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.