پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

انکار اعجاز تورات و انجیل ، منابع:

تمهید الاوائل فی تلخیص الدلائل صفحه 180