عملکردها

اعجاز تناسب سُوَر

از دانشنامه علوم اسلامی

توضیح مفهومی

اعجاز تناسب سُوَر : معجزه‌بودن قرآن از جهت تناسب میان سوره‌ها

قائلان به تناسب سوره‌ها معتقدند شیوه تنظیم و ترتیب سوره‌ها و تناسب بین آن‌ها از یک نظم فوق‌العاده حکایت می‌کند.

نیز ر.ک:تناسب سور.

منابع

  1. معترک الأقران فی اعجاز القرآن جلد 1 : صفحه 34
  2. الاتقان فی علوم القرآن جلد 3 : صفحه 370
  3. سلسله مباحث قرآن شناسی : صفحه 87
  4. سلسله مباحث قرآن شناسی : صفحه 78

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «اعجاز تناسب سُوَر» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

اعجاز ترتیب سور

اعم

اعجاز قرآن ( علوم قرآنی )، وجوه اعجاز قرآن

وابسته

تناسب سُوَر

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه اعجاز تناسب سُوَر به زیرصفحه اعجاز تناسب سُوَر/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • الاتقان فی علوم القرآن جلد 3 : صفحه (369-370)، 370
  • سلسله مباحث قرآن شناسی : صفحه 78، 87
  • معترک الأقران فی اعجاز القرآن جلد 1 : صفحه 34، 43
  • مناهل العرفان فی علوم القرآن جلد 2 : صفحه 338
  • پژوهشی در نظم قرآن : صفحه 84