پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"اعجاز ترتیب سور"واژه زیر را بکار ببرید:

اعجاز تناسب سُوَر