عملکردها

اعجاز تأثیری قرآن

از دانشنامه علوم اسلامی

توضیح مفهومی

اعجاز تأثیری قرآن : معجزه‌بودن قرآن از جهت شدت اثرگذاری و جذّابیت آن

«اعجاز تأثیری قرآن» در برخی منابع با عناوین اعجاز روعت، اعجاز هیبت و اعجاز نفسی قرآن نیز دیده می‌شود. بی‌تردید، تأثیر شگفت قرآن مجید از ابعاد اعجاز آن است و هیچ بشر عادی قادر نیست کتابی تا این اندازه مؤثر بیاورد. «ساواری» یکی از دانشمندان خاورشناس فرانسوی می‌گوید: «قرآن دارای تأثیری خاص و جذابیتی مخصوص است که مانند آن برای هیچ یک از کتاب‌ها نیست».

در تأثیر قرآن همین بس که مکرر نقل شده است که اخنس بن قیس، ابوجهل و ولید بن مغیرة شب‌هنگام از کوچه‌های تاریک مکه می‌گذشتند و پشت دیوار خانه حضرت رسول (ص) می‌ایستادند و تا بامداد به آوای قرآن گوش می‌دادند.

ولید بن مغیرة در این باره می‌گوید: «در قرآن زیبایی و جاذبه است؛ آغازش سرشار و فرجامش ثمربخش است؛ او برتری می‌یابد و چیزی بر او برتری نمی‌یابد».

منابع

 1. تاریخ القرآن : صفحه 16
 2. البرهان فی علوم القرآن (با حاشیه) جلد 2 : صفحه 106
 3. المعجزة الخالدة : صفحه 341
 4. معجزه بزرگ ، پژوهشی در علوم قرآن : صفحه 462
 5. پژوهشی در شیوه های اعجاز قرآن : صفحه 73
 6. الاتقان فی علوم القرآن جلد 4 : صفحه 16
 7. مناهل العرفان فی علوم القرآن جلد 2 : صفحه 435

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «اعجاز تأثیری قرآن» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

اعجاز روحانیت قرآن، اعجاز روعت قرآن، اعجاز نفسی قرآن، اعجاز هیبت قرآن

اعم

اعجاز قرآن ( علوم قرآنی )، وجوه اعجاز قرآن

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه اعجاز تأثیری قرآن به زیرصفحه اعجاز تأثیری قرآن/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

 • الاتقان فی علوم القرآن جلد 4 : صفحه 16، 19
 • البرهان فی علوم القرآن (با حاشیه) جلد 2 : صفحه 106
 • البرهان فی علوم القرآن جلد 2 : صفحه 113
 • البیان فی اعجاز القرآن : صفحه 322، 334
 • التمهید فی علوم القرآن جلد 4 : صفحه 38، 127
 • التمهید فی علوم القرآن جلد 5 : صفحه 305
 • المعجزة الخالدة : صفحه 341
 • تاریخ القرآن : صفحه 16
 • معترک الأقران فی اعجاز القرآن جلد 1 : صفحه 182
 • معجزه بزرگ ، پژوهشی در علوم قرآن : صفحه 462
 • مناهل العرفان فی علوم القرآن جلد 2 : صفحه 435
 • پژوهشی در شیوه های اعجاز قرآن : صفحه 73