پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"اعجاز روعت قرآن"واژه زیر را بکار ببرید:

اعجاز تأثیری قرآن