پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"اعجاز نفسی قرآن"واژه زیر را بکار ببرید:

اعجاز تأثیری قرآن