پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"اطاعت قطعی"واژه زیر را بکار ببرید:

اطاعت علمی