پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

ر.ک:اصل غیر محرز.

  1. فرهنگ نامه اصول فقه

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «اصل غیر تنزیلی» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

اصل عملی غیر تنزیلی، اصول غیر تنزیلی

اعم

اصول عملی ( اصول فقه )

وابسته

اصل تنزیلی

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه اصل غیر تنزیلی به زیرصفحه اصل غیر تنزیلی/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • اجود التقریرات جلد 2 : صفحه 53، 79، 81، 232، 239، 241، 498
  • الحلقة الثالثة فی اسلوبها الثانی جلد 3 : صفحه 11
  • فوائد الاصول جلد 4 : صفحه 16
  • مصباح الاصول جلد 2 : صفحه 350
  • منتقی الاصول جلد 5 : صفحه 67
  • نهایة الافکار جلد 3 : صفحه 300