پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

اصل غیر محرز : اصل مبیّن وظیفه عملی، بدون تنزیل شک و احتمال به منزله یقین

اصل غیرمحرز، مقابل اصل محرز بوده و به اصلی گفته می‌شود که یا صرفاً وظیفه عملی مکلف را بیان می‌کند و هیچ توجه‌ای به عالم واقع ندارد، مثل: اصل برائت و تخییر، و یا این که اگر نظر به واقع دارد، مؤدای اصل را به منزله جانشین واقع قرار می‌دهد. ' میرزای نایینی ' این اصل را مقابل اصل محرز و اصل عملی محض دانسته و آن را ' اصل تنزیلی ' خوانده است.

نکته:

فرق میان اصل تنزیلی و اصل محرز آن است که: در اصل تنزیلی، جعل وظیفه عملی به لسان تنزیل مؤدای اصل (مشکوک) به جای واقع می‌باشد، اما در اصل محرز، جعل وظیفه عملی به لسان تنزیل احتمال، به جای یقین، می‌باشد.

منابع

 1. دروس فی علم الاصول جلد 2 : صفحه 24(305-306)
 2. دروس فی علم الاصول جلد 2 : صفحه [۱]
 3. الحلقة الثالثة فی اسلوبها الثانی جلد 1 : صفحه 78
 4. المحصول فی علم الاصول : صفحه 355
 5. اصطلاحات الاصول : صفحه 59
 6. فرهنگ نامه اصول فقه

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «اصل غیر محرز» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

اصل غیر احرازی، اصول عملی غیر محرز، اصول غیر احرازی، اصول غیر محرز

اعم

اصول عملی ( اصول فقه )

وابسته

اصل محرز ( اصول فقه )، تقدم اصل محرز بر غیر محرز

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه اصل غیر محرز به زیرصفحه اصل غیر محرز/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

 • اصطلاحات الاصول : صفحه 59
 • الاصول العامة للفقه المقارن : صفحه 77، 449
 • الحلقة الثالثة فی اسلوبها الثانی جلد 1 : صفحه 78
 • الحلقة الثالثة فی اسلوبها الثانی جلد 3 : صفحه 11
 • المحصول فی علم الاصول جلد 3 : صفحه 55، 124، 125
 • المحصول فی علم الاصول جلد 4 : صفحه 253
 • المحصول فی علم الاصول : صفحه 355
 • المحکم فی اصول الفقه جلد 5 : صفحه 85
 • انوار الاصول جلد 2 : صفحه 259
 • انوار الاصول جلد 3 : صفحه 312، 485
 • بحوث فی علم الاصول جلد 5 : صفحه 16
 • تهذیب الاصول جلد 2 : صفحه 75
 • دروس فی علم الاصول جلد 2 : صفحه 24، (305-306)
 • علم اصول الفقه فی ثوبه الجدید : صفحه 382
 • فوائد الاصول جلد 3 : صفحه 112
 • فوائد الاصول جلد 4 : صفحه 266، 486، 693
 • مصباح الاصول جلد 2 : صفحه 40