پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

ر.ک:اصل غیر محرز.

 1. فرهنگ نامه اصول فقه

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «اصل تنزیلی» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

اصل عملی تنزیلی، اصول تنزیلی

اعم

اصول عملی ( اصول فقه )

وابسته

اصل غیر تنزیلی، تنزیل ظاهری، تنزیل واقعی

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه اصل تنزیلی به زیرصفحه اصل تنزیلی/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

 • اجود التقریرات جلد 2 : صفحه 50، 53، 78، 232، 238، 239، 498، 500
 • الحلقة الثالثة فی اسلوبها الثانی جلد 1 : صفحه 78
 • الحلقة الثالثة فی اسلوبها الثانی جلد 3 : صفحه 10، 11، 33، 34، 39
 • بحوث فی علم الاصول جلد 4 : صفحه 23
 • بحوث فی علم الاصول جلد 5 : صفحه 17، 19
 • دروس فی علم الاصول جلد 2 : صفحه 297، 299، 305
 • فوائد الاصول جلد 3 : صفحه 15، 78، 379
 • فوائد الاصول جلد 4 : صفحه 14
 • مصباح الاصول جلد 2 : صفحه 347، 350
 • مقالات الاصول جلد 1 : صفحه 283
 • منتقی الاصول جلد 5 : صفحه 67
 • منتهی الاصول جلد 1 : صفحه 251
 • نهایة الافکار جلد 3 : صفحه 301