پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

توضیح مفهومی

ر.ک:اسلوب بلاغی قرآن.

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «اسلوب قرآن ( علوم قرآنی )» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

روش‌های قرآن، سبک‌های قرآن

اعم

علوم قرآن (حوزه اصلی)

اخص

اسلوب ادبی قرآن، اسلوب سور قرآن، روش ترجمه قرآن، روش دعوت قرآن، روش هدایتی قرآن، روش‌های تفسیری

وابسته

ترکیبات قرآن، ساختار خطابی قرآن، قرآن ( علوم قرآنی )

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه اسلوب قرآن ( علوم قرآنی ) به زیرصفحه اسلوب قرآن ( علوم قرآنی )/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • البرهان فی علوم القرآن (با حاشیه) جلد 2 : صفحه 382
  • البیان فی تفسیرالقرآن : صفحه 93