عملکردها

استقرای تام ( اصول فقه )

از دانشنامه علوم اسلامی

توضیح مفهومی

استقرای تام ( اصول فقه ) : استدلال بر حکم کلّی از طریق بررسی تمام افراد جزئی

استقرای تام، استقرایی است که در آن تمام افراد جزئی بررسی و ملاحظه گردیده و آن گاه حکمی کلی درباره آنها صادر می‌شود. این نوع استقرا را که معتبر و یقین آور است استقرای برهانی نیز می‌نامند، مانند این که هر یک از سیارات منظومه شمسی جدا گانه بررسی شود و با مشاهده بیضی شکل بودن مدار آنها، حکم شود که تمام سیارات شمسی مداری بیضی شکل دارند. این گونه استقرا هنگامی امکان پذیر است که جزئیات و افراد مورد مطالعه محدود و اندک باشد.

در کتاب ' قوانین الاصول ' آمده است:

' و هو اما تام او ناقص اما الاول فهو ما وجد الحکم فی جمیع الجزئیات مثل ان یقال الجسم اما حیوان او نبات او جماد و کل منها متحیز فکل جسم متحیز و هو الذی یسمونه بالقیاس المقسِّم و هو یفید الیقین ' [۱].

پانوشت

  1. قوانین الاصول جلد 2 : صفحه 79

منابع

  1. اصول الفقه الاسلامی جلد 2 : صفحه 916
  2. تمهید القواعد : صفحه 161
  3. فرهنگ نامه اصول فقه

اصطلاح‌نامه

اعم

استقرا ( اصول فقه )

وابسته

استقرای ناقص ( اصول فقه )

منابع

  • اصول الفقه الاسلامی جلد 2 : صفحه 916
  • اصول الفقه جلد 4 : صفحه 180
  • تمهید القواعد : صفحه 161
  • قوانین الاصول جلد 2 : صفحه 79
  • مبادی فقه و اصول : صفحه 161
  • مناهل العرفان فی علوم القرآن جلد 1 : صفحه 159