عملکردها

ادله فعلی

از دانشنامه علوم اسلامی

توضیح مفهومی

ادله فعلی : دلایل قابل استناد در استنباط حکم شرعی

ادله فعلی، مقابل ادله شأنی است و به دلیل یا حجتی گفته می‌شود که بتواند بالفعل در استنباط حکم شرعی مورد استفاده قرار گیرد.

فعلیت دلیل به معنای جواز استناد به آن در مقام استنباط حکم شرعی است و آن، هنگامی است که مقتضی استناد به دلیل در مقام استنباط حکم موجود بوده و مانعی نیز بر سر راه آن نباشد.

آثار استناد به دلیل یا حجت فعلی، منجز بودن حکم واقعی بر مکلف در صورت اصابت دلیل به واقع و معذّریت، در صورت عدم اصابت به واقع است.

منابع

  1. منتهی الدرایة فی توضیح الکفایة جلد 8 : صفحه 6
  2. فرهنگ نامه اصول فقه

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «ادله فعلی» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

حجت فعلی، حجج فعلی، دلیل فعلی

اعم

ادله

وابسته

ادله شأنی

منابع

  • منتهی الدرایة فی توضیح الکفایة جلد 8 : صفحه 6