پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

ادله اوّلی : دلایل ثابت کننده احکام واقعی اوّلی

ادله اوّلی که در مقابل ادله ثانوی می‌باشد، ادله‌ای است که احکام اولیه را برای مکلفان ثابت می‌کند، بی آن که بین صورت علم و جهل مکلف‌به حکم واقعی فرقی بگذارد.

نیز ر.ک:احکام واقعی اولی.

منابع

  1. ایضاح الکفایة جلد 5 : صفحه 83
  2. فرهنگ نامه اصول فقه

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «ادله اوّلی» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

دلیل اولی

اعم

ادله

وابسته

ادله ثانوی

منابع

  • ایضاح الکفایة جلد 5 : صفحه 83