عملکردها

احکام واقعی اولی

از دانشنامه علوم اسلامی

توضیح مفهومی

احکام واقعی اولی : احکام مترتب بر موضوع به ملاک نفس موضوع

احکام واقعی اولی، از اقسام احکام واقعی و مقابل احکام واقعی ثانوی می‌باشد و عبارت است از احکامی که برای موضوعی اوّلاً و بالذات، یعنی بدون در نظر گرفتن عوارض و عناوین ثانوی مانند اضطرار، و بدون در نظر گرفتن حالت شک و جهل مکلف نسبت به حکم واقعی، جعل می‌گردد، مانند: وجوب وضو برای نماز.

به بیان دیگر، حکمی که به موضوع لنفسه تعلق گرفته است، حکم واقعی اولی نام دارد.

منابع

 1. اصطلاحات الاصول : صفحه 124
 2. کفایة الاصول : صفحه 496
 3. الفروق المهمة فی الاصول الفقهیة : صفحه 155
 4. الاصول العامة للفقه المقارن : صفحه 73
 5. مصباح الاصول جلد 2 : صفحه 248
 6. الوصول الی کفایة الاصول جلد 1 : صفحه 523
 7. آراؤنا فی اصول الفقه جلد 1 : صفحه 121
 8. اجود التقریرات جلد 1 : صفحه 449
 9. ایضاح الکفایة جلد 2 : صفحه 112
 10. فرهنگ نامه اصول فقه

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «احکام واقعی اولی» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

احکام اختیاری، حکم واقعی اولی

اعم

احکام واقعی

وابسته

احکام واقعی ثانوی، عنوان اولی، وظیفه اختیاری

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه احکام واقعی اولی به زیرصفحه احکام واقعی اولی/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

 • آراؤنا فی اصول الفقه جلد 1 : صفحه 121
 • اجود التقریرات جلد 1 : صفحه 449
 • اصطلاحات الاصول : صفحه 124
 • الاصول العامة للفقه المقارن : صفحه 73
 • الفروق المهمة فی الاصول الفقهیة : صفحه 155
 • المحصول فی علم الاصول جلد 2 : صفحه 514
 • المحصول فی علم الاصول جلد 3 : صفحه 358
 • الوصول الی کفایة الاصول جلد 1 : صفحه 523
 • ایضاح الکفایة جلد 2 : صفحه 112
 • حقایق الاصول جلد 2 : صفحه 384، 552
 • علم اصول الفقه فی ثوبه الجدید : صفحه 83، 84
 • کفایة الاصول : صفحه 433، 496
 • مصباح الاصول جلد 2 : صفحه 248
 • منتقی الاصول جلد 1 : صفحه 486