عملکردها

احکام اماری

از دانشنامه علوم اسلامی

توضیح مفهومی

احکام اماری : احکام مستفاد از امارات شرعی

احکام اماری، مقابل احکام اصلی می‌باشد و مراد از آن، آن دسته از اعتبارات و مجعولات شرعی است که در حق مکلفِ جاهل به حکم واقعی توسط امارات جعل شده است، به گونه‌ای که شارع آنها را تعبداً کاشف از مجعول واقعی قرار داده است، مانند: حکم به وجوب نماز جمعه در زمان غیبت که از طریق خبر واحد به مکلف رسیده است.

در کتاب ' اصطلاحات الاصول ' آمده است:

' المجعول فی حق الجاهل بالواقع ان کان له کاشفیة ذاتیة عن الواقع ناقصة و ناظریة و حکایة و لو نوعیة واعتبره الشارع بلحاظ کشفه و نظره یسمی ذلک دلیلا و امارة '.

منابع

  1. اصطلاحات الاصول : صفحه 69
  2. فرهنگ نامه اصول فقه

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «احکام اماری» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

حکم اماری

اعم

احکام شرعی ( اصول فقه )

وابسته

احکام اصلی ( اصول فقه )، امارات ( اصول فقه )

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه احکام اماری به زیرصفحه احکام اماری/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • اصطلاحات الاصول : صفحه 69، 125
  • دروس فی علم الاصول جلد 2 : صفحه 472
  • منتقی الاصول جلد 4 : صفحه 366