پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

احکام اصلی ( اصول فقه ) : احکام مستفاد از اصول عملیه، بعد از شک در حکم واقعی

احکام اصلی، از اقسام احکام شرعی و مقابل احکام اماری است و مراد از آن، احکامی است که در صورت شک مکلف، به کمک اصول عملیه اثبات می‌شود و ناظر به واقع و کشف کننده آن نیست، مانند: شک در حرمت شرب توتون که حکم اصلی آن برائت است.

منابع

  1. اصطلاحات الاصول : صفحه 56
  2. فرهنگ نامه اصول فقه

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «احکام اصلی ( اصول فقه )» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

حکم اصلی

اعم

احکام شرعی ( اصول فقه )

وابسته

احکام اماری، اصول عملی ( اصول فقه )

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه احکام اصلی ( اصول فقه ) به زیرصفحه احکام اصلی ( اصول فقه )/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • اصطلاحات الاصول : صفحه 56، 125
  • دروس فی علم الاصول جلد 2 : صفحه 472
  • منتقی الاصول جلد 4 : صفحه 366