پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

توضیح مفهومی

اجماع فقها : اتفاق نظر مجتهدان در امری دینی

اجماع فقها، به اتفاق نظر مجتهدان هر عصر در یکی از امور دینی گفته می‌شود.

این اجماع حجت است، زیرا اتفاق نظر همه فقها در حکمی از احکام شرعی و فقهی باعث کشف نظر و رأی امام (ع) می‌گردد، به خصوص اتفاق نظر فقهای متقدم، که معاصر امامان (ع) یا نزدیک به عصر آنان بودند، مانند: ' علی بن ابراهیم '، ' علی بن بابویه قمی '، ' شیخ کلینی '، ' شیخ صدوق '، ' شیخ مفید ' و ' سید مرتضی '، زیرا بی تردید آنان هیچ گاه بدون دلیل قطعی یا حجت معتبر به چیزی رأی نمی‌داده و عمل نمی‌کردند.

از نظر شیعه، اجماع اصطلاحی همان اجماع فقها است.

منابع

 1. منابع اجتهاد (ازدیدگاه مذاهب اسلامی) : صفحه (207-208)
 2. الوجیزفی اصول الفقه : صفحه 46
 3. الفوائد الحائریة : صفحه 395
 4. الفوائد الحائریة : صفحه 120
 5. فرهنگ نامه اصول فقه

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «اجماع فقها» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

اجماع مجتهدین

اعم

اجماع ( اصول فقه )

اخص

اجماع قدما، اجماع متأخرین

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه اجماع فقها به زیرصفحه اجماع فقها/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

 • اصول الفقه جلد 2 : صفحه 264
 • الاصول العامة للفقه المقارن : صفحه 264
 • الفوائد الحائریة : صفحه 120، 395
 • الوجیزفی اصول الفقه : صفحه 46
 • منابع اجتهاد (ازدیدگاه مذاهب اسلامی) : صفحه (207-208)
 • منتهی الدرایة فی توضیح الکفایة جلد 4 : صفحه 381