پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"اجماع مجتهدین"واژه زیر را بکار ببرید:

اجماع فقها