پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

اجرت ( فقه )

اخص

به لحاظ تعبدی و توصلی:
اجرت واجبات تعبدی، اجرت واجبات توصلی
به لحاظ تعیینی و تخییری:
اجرت واجبات تخییری، اجرت واجبات تعیینی
به لحاظ عینی و کفایی:
اجرت واجبات عینی، اجرت واجبات کفایی
به لحاظ نوع:
اجرت امر و نهی، اجرت تدفین، اجرت تکفین، اجرت غُسل میت، اجرت قضاوت

وابسته

اجاره بر نماز، اجاره بر واجبات، اجرت غیر واجبات، اجرت مباحات، اجرت مستحبات، اجرت مکروهات، قاعده اخذ اجرت بر واجب، کسب به واجبات، گرفتن اجرت، مقدمات غسل میت، واجبات

منابع

 • الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة جلد 18 : صفحه 211
 • الموسوعه الفقهیه المیسره جلد 4 : صفحه 425
 • بلغة الفقیه جلد 2 : صفحه (22-23)
 • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 499، 582
 • تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیله (کتاب الاجاره) : صفحه 343
 • جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع جلد 3 : صفحه 37
 • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 7 : صفحه 181
 • ریاض المسائل جلد 5 : صفحه 37
 • کتاب المکاسب جلد 2 : صفحه 133
 • کشف الرموز فی شرح المختصر النافع جلد 1 : صفحه 440
 • مبانی العروة الوثقی (کتاب الاجاره-الاول) : صفحه 374
 • مجمع الفائدة و البرهان جلد 8 : صفحه 89
 • مستمسک العروة الوثقی جلد 6 : صفحه 227
 • مصباح الفقاهة جلد 1 : صفحه 25
 • مهذب الاحکام جلد 16 : صفحه 179، (181-182)
 • مهذب الاحکام جلد 6 : صفحه 314
 • نهایة الاحکام فی معرفة الاحکام جلد 2 : صفحه 474
 • هدایة العباد جلد 1 : صفحه 344