پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «اجرت نوشتن» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

اجرت نسخ

اعم

اجرت ( فقه )

وابسته

گرفتن اجرت، نوشتن، نوشتن آداب، نوشتن سجلات، نوشتن شعر، نوشتن علوم مباح، نوشتن فقه، نوشتن قرآن ( فقه )

منابع

 • الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة جلد 18 : صفحه 220
 • الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة جلد 3 : صفحه 173، 175
 • المختصرالنافع فی فقه الامامیه : صفحه 117
 • ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد جلد 1 : صفحه 407
 • تبصرة المتعلمین : صفحه 113
 • تحریرالاحکام (ط ج) جلد 2 : صفحه 261، 266
 • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه (499-500)
 • تذکرة الفقهاء (ط ق) جلد 1 : صفحه 583
 • جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع جلد 3 : صفحه 48
 • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 4 : صفحه 33
 • ریاض المسائل جلد 5 : صفحه 43
 • کشف الرموز فی شرح المختصر النافع جلد 1 : صفحه 441
 • منتهی المطلب (ط ق) جلد 2 : صفحه 1015