پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

ر.ک:آیات با سبب نزول خاص.

اصطلاح‌نامه

اعم

آیات

وابسته

آیات با سبب نزول خاص، اسباب نزول، سبب نزول عام

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه آیات بی سبب نزول خاص به زیرصفحه آیات بی سبب نزول خاص/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • مناهل العرفان فی علوم القرآن جلد 1 : صفحه 107