پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

آیات با سبب نزول خاص : آیات نازل شده در پی واقعه و سببی خاص

آیات قرآن کریم را به اعتبار اسباب نزول، دو قسم کرده‌اند: گروهی از آیات هستند که به منظور هدایت مردم به سوی حق نازل شده‌اند، بدون اینکه واقعه و سببی خاص، در نزول آن نقش داشته باشد. قسم دوم، آیاتی هستند که علاوه بر هدف عامِ هدایت بندگان، واقعه و سببی خاص، در نزول آن نقش داشته اشت.

مراد از «آیات با سبب نزول خاص»، قسم دوم بوده و مباحثی نیز که ذیل عنوان «اسباب نزول» در کتاب‌های علوم قرآنی مطرح می‌گردد، ناظر به همین دسته است، و شامل اموری مثل: معنای سبب نزول، فواید شناخت اسباب نزول، طریق شناخت این اسباب، تعبیرات به کار رفته در مورد سبب نزول، حکم تعدد اسباب و وحدت نازل، و تعدد نازل و وحدت سب نزول، و... می‌شود.

منابع

  1. مناهل العرفان فی علوم القرآن جلد 1 : صفحه 107

اصطلاح‌نامه

اعم

آیات

وابسته

آیات بی سبب نزول خاص، اسباب نزول، سبب نزول خاص

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه آیات با سبب نزول خاص به زیرصفحه آیات با سبب نزول خاص/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • مناهل العرفان فی علوم القرآن جلد 1 : صفحه 107