پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

ثمره درخت مبیع، میوه

وابسته

بیع درخت میوه، درخت میوه

منابع

  • المبسوط فی فقه الامامیة جلد 2 : صفحه 102
  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 532
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 23 : صفحه (138-139)، 141
  • مهذب الاحکام جلد 17 : صفحه 260