پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

معتده ( فقه )

وابسته

حایض صاحب عادت، قرء ( پاکی از حیض )

منابع

  • المباحث الفقهیة فی شرح الروضة البهیة جلد 20 : صفحه 142
  • المصادر الفقهیة جلد 34 : صفحه 1586
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 20 : صفحه 382
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 39 : صفحه 407