پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «فجر کاذب» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

خیط اسود، ذنب سرحان، فجر اول

اعم

فجر

وابسته

اعاده نماز صبح، فجر صادق

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه فجر کاذب به زیرصفحه فجر کاذب/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید. == منابع ==index.php?catid=50

  • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 1 : صفحه 486
  • توضیح المسائل مراجع جلد 1 : صفحه 432
  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 2 : صفحه 19