پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

خَیْط اَبْیَض: صبح صادق.

خیط ابیض، یعنی ریسمان سفید، در مقابل خیط اسود. در قرآن کریم1 اوّلی کنایه از روشنایی فجر صادق و دومی از تاریکی شب است2 و فجر صادق و تاریکی شب به دو ریسمان سفید و سیاهِ به هم پیوسته و ممتد تشبیه شده‏اند. 3 این عنوان در باب صوم به کار رفته است.

زمان امساک از خوردن و آشامیدن جهت روزه، تبیّن و آشکار شدن خیط ابیض از خیط اسود می‏باشد که همان طلوع فجر صادق و وقت نماز صبح است. 4

) ر فجر (

1. بقره/ 2 187. فقه القرآن 202 /1؛ مجمع البحرین/ واژه 'خیط'؛ منتهی المطلب 3 266 - 265 /9. مسالک الافهام) کاظمی (342 /1؛ المیزان 4 48 /2. تذکرة الفقهاء 21 /6.

منابع

  1. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 3 : صفحه 562

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «فجر صادق» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

خیط ابیض، فجر دوم

اعم

فجر

وابسته

فجر کاذب، وقت نماز شب، وقت نماز صبح

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه فجر صادق به زیرصفحه فجر صادق/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید. == منابع ==index.php?catid=50termonology-feqh

  • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 1 : صفحه 486
  • توضیح المسائل مراجع جلد 1 : صفحه 432
  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 2 : صفحه 19
  • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 3 : صفحه 562
  • مهذب الاحکام جلد 5 : صفحه 51