پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

وابسته

دوره تدوین علوم قرآن، علوم قرآنی، مولفان علوم قرآنی

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه تدوین علوم قرآن به زیرصفحه تدوین علوم قرآن/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • التمهید فی علوم القرآن جلد 1 : صفحه 16
  • مناهل العرفان فی علوم القرآن جلد 1 : صفحه 30، 32، 33، 39