پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

نقش اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله در تدوین علوم قرآن ، منابع:

مناهل العرفان فى علوم القرآن جلد 1 صفحه 32

نقش تابعین در تدوین علوم قرآن ، منابع:

مناهل العرفان فى علوم القرآن جلد 1 صفحه 32

نقش شیعیان در تدوین علوم قرآن ، منابع:

التمهید فى علوم القرآن جلد 2 صفحه 228

تدوین علوم قرآن ، منابع:

مناهل العرفان فى علوم القرآن جلد 1 صفحه 30
مناهل العرفان فى علوم القرآن جلد 1 صفحه 33

تاریخچه تدوین علوم قرآن ، منابع:

مناهل العرفان فى علوم القرآن جلد 1 صفحه 39

تاریخچه تدوین علوم قرآن ، منابع:

مجله پژوهشهاى قرآنى جلد 1 صفحه 17

تاریخچه تدوین علوم قرآن ، منابع:

التمهید فى علوم القرآن جلد 1 صفحه 16