پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

وابسته

تدوین علوم قرآن، مؤلّفان علوم قرآن

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه مولفان علوم قرآنی به زیرصفحه مولفان علوم قرآنی/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • التمهید فی علوم القرآن جلد 1 : صفحه 18، 32، 34، 35، 36
  • مناهل العرفان فی علوم القرآن جلد 1 : صفحه 33