پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

گنج

وابسته

سرزمین اسلام ( فقه )، گنج سرزمین کفار

منابع

  • الفقه جلد 33 : صفحه 105
  • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 23 : صفحه 105
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 16 : صفحه 27، 29
  • کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی جلد 1 : صفحه 486