پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"گمان ( فقه )"واژه زیر را بکار ببرید:

تخمین