پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

جرب

جَرَب: گری، گال.

جرب نوعی بیماری پوستی مسریِ ناشی از رشد انگلی خاص در نقاط مرطوب پوست مانند کشاله ران است که باعث خارش شدید می‏شود. از آن به مناسبت در باب حج نام برده‏اند.

بنابر قول به حرمت خارج کردن خون از بدن برای محرم) ر احرام (موارد ضروری همچون خاراندن بدن برای مبتلا به جرب، استثنا شده است، هرچند منجر به بیرون آمدن خون گردد. 1

حیوان مبتلا به جرب) جَرباء (از قربانی حج کفایت نمی‏کند2) ر قربانی (.

1. الدروس الشرعیة 388 /1؛ جواهر الکلام 409 - 408 /18؛ مناسک حج) مراجع (/ 193 م 2 452. الدروس الشرعیة 437 /1؛ جواهر الکلام 140 /19.

منابع

  1. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 3 : صفحه 70

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «گری» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

جَرَب، گال

اعم

بیماری ( فقه )

وابسته

حیوان گر، خاراندن مُحْرم گَرْ

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه گری به زیرصفحه گری/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 15 : صفحه 141
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 19 : صفحه 145
  • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 3 : صفحه 70