پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

گرفتن

وابسته

وام بانکی

== منابع ==?mit=784