پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

یادداشت دامنه

دیوان اعم از محل قضا و بایگانی و جایی است که امانات و وثیقه‌ها نگهداری می‌شود.

اعم

گرفتن، مستحبات قضاوت

وابسته

عزل قاضی

منابع

 • الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة جلد 2 : صفحه 71
 • الفقه جلد 84 : صفحه 111
 • المبسوط فی فقه الامامیة جلد 8 : صفحه 89
 • ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد جلد 4 : صفحه 308
 • جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع جلد 6 : صفحه 11
 • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 40 : صفحه 73
 • ریاض المسائل جلد 9 : صفحه 253
 • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 11 : صفحه 304
 • فقه القضاء : صفحه 219
 • قواعدالاحکام جلد 3 : صفحه 426
 • کشف الرموز فی شرح المختصر النافع جلد 2 : صفحه 495
 • مجمع الفائدة و البرهان جلد 12 : صفحه 36
 • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 13 : صفحه 366
 • مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة جلد 20 : صفحه 45
 • مهذب الاحکام جلد 27 : صفحه 56