پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

احکام گرفتن جایزه سلطان ظالم ، منابع:

المحجة البیضاء فی تهذیب الإحیاء جلد 3 صفحه 248
راه روشن (ترجمه المحجة البیضاء) جلد 3 صفحه 295

کیفیت گرفتن کالا از معلّم توسط متعلّم ، منابع:

منیة المرید فى ادب المفید و المستفید صفحه 260

مخالفت عمربا رسول الله(ص) در گرفتن فدیه از اسیران جنگ بدر ، دوم ق ، منابع:

اجتهاد در مقابل نص صفحه 154

نقش مغیرة بن شعبه ثقفی ، - 50ق در گرفتن بیعت برای یزید بن معاویه ، خلیفه اموی ، 25-64ق. ، منابع:

الغدیر جلد 10 صفحه 228

خُطبه معاویة بن ابی سفیان ، خلیفه اموی ، 20قبل ازهجرت-60ق. در گرفتن بیعت برای یزید بن معاویه ، خلیفه اموی ، 25-64ق. ، منابع:

الغدیر جلد 10 صفحه 231

گرفتن مالیات اسلامی توسط حکومت‌های اسلامی ، منابع:

اسلام و مقتضیات زمان جلد 2 صفحه 62

گرفتن بیعت برای یزید بن معاویه ، خلیفه اموی ، 25-64ق. در مدینه ، منابع:

الغدیر جلد 10 صفحه 242

گرفتن زکات توسط حاکمان اسلامی به لحاظ مقتضیات زمان ، منابع:

اسلام و مقتضیات زمان جلد 2 صفحه 61

امکان تحصیل و گرفتن مدارج علمی برای زنان بعد از انقلاب اسلامی ایران ، 1357 ، منابع:

زن و بازیابی هویت حقیقی جلد 1 صفحه 67

فسق معاویه به خاطر بیعت گرفتن برای یزید بن معاویه ، خلیفه اموی ، 25-64ق. از مطاعن معاویه ، منابع:

اللوامع الالهیة فى مباحث الکلامیة صفحه 372

بدعت معاویة بن ابی سفیان ، خلیفه اموی ، 20قبل ازهجرت-60ق. در گرفتن بیعت برای یزید بن معاویه ، خلیفه اموی ، 25-64ق. ، منابع:

الغدیر جلد 10 صفحه 227

جنگ ابوبکر برای گرفتن صدقه ، منابع:

الایضاح صفحه 132

حدیث درباره گرفتن پرنده از لانه در شب ، منابع:

حلیة المتقین صفحه 460

حدیث درباره آداب گرفتن گُل ، منابع:

حلیة المتقین صفحه 204

کیفیت گرفتن جزیه از اهل ذمه ، منابع:

مجموع رسائل الامام الهادی الی الحق القویم صفحه 596

شرطیت عدالت مولفة قلوبهم در گرفتن زکات ، منابع:

المحجة البیضاء فی تهذیب الإحیاء جلد 2 صفحه 95

گرفتن مالیات از رعیت به وسیله امام ، منابع:

مجموع رسائل الامام الهادی الی الحق القویم صفحه 527

گرفتن صدقه توسط خدا قبل از متصدق علیه در حدیث امام جعفر صادق علیه السلام ، منابع:

المحجة البیضاء فی تهذیب الإحیاء جلد 2 صفحه 109

حکم شرعی گرفتن کمک مالی توسط فقیر ، منابع:

جامع السعادات جلد 2 صفحه 96

آداب گرفتن پرده کعبه ، منابع:

المحجة البیضاء فی تهذیب الإحیاء جلد 2 صفحه 203